Select Language:


Log In Email

Notice

2078/6/14

Orientation Program

Orientation Program on report writing
Read More
2078/6/14

BA 3rd Year Exam Form 2078 Notice

BA 3rd Year Exam Form 2078 Notice
Read More
2078/6/5

BBS 4th YEAR EXAM FORM NOTICE 2078

BBS 4th YEAR EXAM FORM NOTICE 2078
Read More
2078/6/5

BBS 4th Year Exam Form Notice 2078

BBS 4th Year Exam Form Notice 2078
Read More
2078/6/4

Vaccination against Covid-19

सूचना
मिति २०७८÷०६÷०६ गते बुधबारमा दिन बिहान ७ बजे सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी क्याम्पसमा COVID-19  विरुद्घको खोप लगाउने कार्यक्रम रहेकाले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य उपस्थित भई खोप लगाउनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।


                                                                                   शिशुकला पराजुली
                                                                                     क्याम्पस प्रमुख
Read More
2078/5/31

Class Re-Open

Class Re-Open
Read More
2078/5/22

Holiday Notice

ldlt @)&*÷)%÷@# ut] lzIff lbj; / @$ ut] g]kfnL gf/Lx?sf] dxfg rf8 xl/tflnsf tLh k/]sf]n] @% ut] :yflgo labf lbg] lg0f{o ul/Psf] x'Fbf pQm ltg lbg k7gkf7g aGb /xg] / @& ut] cfOtjf/ b]lv  k'gM oyfjt ?kdf online class ;'rf? /xg] Joxf]/f ;Dk"0f{df hfgsf/L u/fFpb5' .

lzz'snf k/fh'nL                                        

                            SofDk; k|d'v                 

Read More
2078/5/21

Convocation 2078 Notice

​Convocation 2078 Notice
Read More
2078/5/4

Janai Purnima & Gaijatra Holiday Notice

Janai Purnima & Gaijatra Holiday Notice
Read More
Back to top