Bachelor Second Year Form Fill Up Notice 2077

परीक्षाको फारम भर्ने सूचना

यस क्याम्पस अन्तर्गत स्नातक तह मानविकी तथा व्यवस्थापन संकाय दोस्रो वर्षका नियमित तथा अांशिक विद्यार्थीहरुले आफ्नो शिक्षण शुल्क बुझाई २०७७ पौष मसान्त सम्म परीक्षाको आवेदन फारम भरी बुझाउन हुन सूचित गरिन्छ । परीक्षा फारम भर्न छुट्न गएमा विद्यार्थी स्वयम् जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।

नोट ः ३ वर्षे ÷ ४ वर्षे वि.ए÷वि.वि.एस.दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुलाई मौका परीक्षाको
प्रावधान रहेको समेत जानकारी गराइन्छ ।