Select Language:


Log In Email

Notice & Events

सूचना

2079/2/22

पोखरा बहुमुखी क्याम्पसको स्नातक तह प्रथम वर्षको प्रथम आन्तरिक र दोस्रो वर्षको दोस्रोे आन्तरिक मूल्याङ्कन परीक्षा मिति २०७९।०३।०६ देखि २०७९।०३।१० सम्म सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकहरुले २०७९-०२-२७ गते भित्र पहिलो वर्षको ५० पूर्णाङ्क र दोस्रो वर्षको बोर्ड परीक्षाको फम्र्याटमा प्रश्नपत्र फोटोकपी गर्न मिल्ने गरी उपलब्ध गराईदिनुहुन सूचित गरिन्छ । 

साथै सम्बन्धित प्राध्यापकहरुले २०७९।०३।१५ गते भित्र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी प्राप्ताङ्क परीक्षा शाखामा उपलब्ध गराई २०७९।०३।२४ गते नतिजा प्रकाशन कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।


शिशुकला पराजुली
क्याम्पस प्रमुख

Back to top