Select Language:


Log In Email

Notice & Events

Regular Student Exam form Notice

2079/9/7

BA तथा BBS प्रथम बर्ष नियमित तर्फका  बिद्यार्थीहरुले यहि पौष मसान्त सम्ममा   परिक्षा फाराम भर्नका लागि जानकारी गराइन्छ ।

Back to top