Select Language:


Log In Email

Notice & Events

स्नातक तह दोस्रो वर्षमा परीक्षा फारम भर्ने सूचना

2079/1/25स्नातक तह चार वर्षे बी. बी.बी.एस, दोस्रो वर्षका नियमित तथा आंशिक विद्यार्थीहरुले २०७९ जेष्ठ २० गतेभित्र बाँकी रहेको सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क बुझाइ परीक्षा फाराम भरी परीक्षा शाखामा बुझाउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको समयमा नआई परीक्षा फाराम छुट हुन गएमा विद्यार्थी स्वयम् जिम्मेवार हुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ

नोट

·         परीक्षा आवेदन फारम स्वयम् विद्यार्थीले भरी सबै प्रक्रिया पु¥याइ आफैले सम्बन्धित शाखामा बुझाउनुपर्नेछ

·         चार वर्षे स्नातक तह २०७० सालमा भर्ना भई २०७१ मा प्रथम पटक प्रथम वर्षको परीक्षा दिएकाहरुको लागि यो अन्तिम पटकको परीक्षा हुनेछ

·         नियमित बाहेक सबै परीक्षार्थीहरुले परीक्षा आवेदन फारम माथि अघिल्लो पटकको रोल नं. अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ

·         परीक्षा आवेदन फारम भर्नका लागि हालसालै खिचेको (साधारण पोशाकमा) पासपोर्ट साइजको प्रति फोटो आवश्यक पर्नेछ

·         परीक्षा संचालन अवधिसम्म प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि लिन परेमा परीक्षा आवेदन फारममा प्रयोग भए अनुसारको फोटो नै पेश गर्नुपर्नेछ

Back to top